เข้าสู่ระบบ


เมนูซ้าย/ขวา


นาฬิกา
24 มกราคม 2563


รายละเอียดของสัญญา 

สัญญาจ้างก่อสร้าง 

การดำเนินการก่อสร้างกรมทางหลวงชนบทได้ว่าจ้างบริษัทเอกชนในการปฏิบัติงาน โดยมีรายละเอียดสัญญาจ้างดังต่อไปนี้

สัญญาจ้าง              :         เลขที่ 84/2560 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559

ผู้ว่าจ้าง                  :         กรมทางหลวงชนบท

ผู้รับจ้าง                         บริษัท แพร่ธำรงวิทย์ จำกัด

วงเงินค่าก่อสร้าง       :         154,980,000 บาท

ค่าปรับ(0.25%)        :         851,475  บาท/วัน

ระยะเวลาก่อสร้าง      :         720 วัน

วันเริ่มสัญญา            :         20 มีนาคม 2559

วันสิ้นสุดสัญญา         :         9  เมษายน 2562

สัญญาจ้างที่ปรึกษาควบคุมงาน 

การดำเนินการก่อสร้างกรมทางหลวงชนบทได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาในการปฏิบัติงานควบคุมงานการก่อสร้างของผู้รับจ้าง โดยมีรายละเอียดสัญญาจ้างดังต่อไปนี้

สัญญาจ้าง               :         เลขที่ 139/2560 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2560

ผู้ว่าจ้าง                   :         กรมทางหลวงชนบท

ผู้รับจ้าง                          บริษัท เอ็ม.วี.เอส. คอนซัลแท้นส์ จำกัด  

วงเงินค่าจ้าง             :         4,649,400     บาท

ระยะเวลาปฏิบัติงาน    :         720 วัน

วันเริ่มสัญญา             :         20 เมษายน 2560

วันสิ้นสุดสัญญา         :         9 เมษายน 2562

 

งบประมาณก่อสร้างโครงการ

งบประมาณปี

งบประมาณ

(บาท)

2560

42,640,000.00

2561

43,110,000.00

2562

69,230,000.00

รวม

154,980,000.00