เข้าสู่ระบบ


เมนูซ้าย/ขวา


นาฬิกา
24 มกราคม 2563


คณะกรรมการตรวจการจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง 

คณะกรรมการตรวจการจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง

ตามคำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 565/2560 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2560 มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างมีรายนามดังต่อไปนี้

คณะกรรมการตรวจการจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง
1 นายจตุพร เรืองจุติโพธิ์พาน วิศวกรโยธาชำนาญการ สกท. ประธานกรรมการ
2 นายวิษณุ เพชรวีระ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ สกท. กรรมการ
3 ผู้แทนสำนักงานสำรวจและออกแบบ   กรรมการ
4 ผู้แทนแขวงทางหลวงชนบทเลย   กรรมการ
5 นายศราวุฒิ บุตรโคตร วิศวกรโยธาปฏิบัติการ สกท. กรรมการและเลขานุการ