เข้าสู่ระบบ


เมนูซ้าย/ขวา


นาฬิกา
19 มกราคม 2563


คณะกรรมการตรวจการจ้างงานก่อสร้าง 

คณะกรรมการตรวจการจ้างงานก่อสร้าง

ตามคำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 583/2560 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2560 มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างงานก่อสร้างมีรายนามดังต่อไปนี้

คณะกรรมการตรวจการจ้างงานก่อสร้าง
1 นายโกสินท์ พิทยะเวสด์สุนทร วิศวกรใหญ่ด้านควบคุมการก่อสร้าง ประธานกรรมการ
2 นายกนกกร จตุจินดา วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ สกท. กรรมการ
3 ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทเลย   กรรมการ
4 นายมานิต นิลเขตร์ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ  สสอ. กรรมการ
5 นายสมเกียรติ ชัยประเสริฐ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ  สกท. กรรมการ
6 นายเดโช ชนะสุวรรณ์ นิติกรชำนาญการ สบก. กรรมการ
7 นางรมณี พรหมราช เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน สบก.  กรรมการ