เข้าสู่ระบบ


เมนูซ้าย/ขวา


นาฬิกา
24 มกราคม 2563


ความเป็นมาของโครงการ 

ความเป็นมาของโครงการ

จังหวัดเลยเป็นจังหวัดที่มีพรมแดนติดแม่น้ำโขง และมีเขตแดนเชื่อมต่อไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ สวยงาม มีชื่อเสียงมากมายหลายแหล่ง จังหวัดเลยได้ให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยวและระบบการขนส่งสินค้า อีกทั้งในเขตเมืองชุมชนยังมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว กรมทางหลวงชนบทพิจารณาแล้วเห็นว่า หากดำเนินการก่อสร้างโครงการถนนสาย จ1 ผังเมืองรวมเมืองเลย จังหวัดเลย สามารถพัฒนายกระดับมาตรฐานระบบการจราจรและขนส่งในเขตเมือง ให้มีความสะดวกรวดเร็ว และมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น คาดว่าจะเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาจราจรที่คับคั่งในเขตเมือง และรองรับความเจริญเติบโตของเมืองในอนาคต ตลอดจนเป็นการสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้าน Logistics ของจังหวัดเลย ให้มีถนนโครงข่ายที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1.       เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรในเขตตัวเมืองเลย ส่งผลให้สภาพจราจรในตัวเมืองมีการคล่องตัวสามารถเดินทาง เข้า-ออก ตัวเมืองได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย

2.       เพื่อให้การเดินทางไปยังอำเภอของจังหวัด และจังหวัดใกล้เคียง เป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

3.   เพื่อสนับสนุนการเดินทางท่องเที่ยวภายในจังหวัดเลย และจังหวัดใกล้เคียง เช่น เพชรบูรณ์ หนองบัวลำภู เป็นต้น

4.   เพื่อสนับสนุนการขนส่งสินค้าจากพื้นที่รอบนอกเข้าสู่ภายในตัวเมืองเลย และไปยังอำเภอและจังหวัดใกล้เคียง